missie

CVO Antwerpen is een open leercentrum met als opdracht 

 

 • een cultuur van duurzame individuele, sociale en professionele ontwikkeling te realiseren
 • door het organiseren van open, innoverend en kwaliteitsvol volwassenenonderwijs
 • rekening houdend met de behoeften van de cursisten, de regio, Europa en de maatschappij
 • met het oog op doorstroom naar verdere opleiding en naar de arbeidsmarkt

 

Om onze missie te realiseren richten we ons op 6 strategische doelstellingen:

 

 • We ontwerpen het OLC als het kloppende hart van ons centrum, waar we cursisten, medewerkers en mensen van buiten de school activeren om zowel formeel, informeel als non-formeel te leren.
 • We ontwerpen en realiseren een slimme en doelgerichte communicatiemix om een centrum te vormen met een cultuur van betrokkenheid en duurzame, individuele, sociale en professionele ontwikkeling.
 • We verbinden cursisten, medewerkers, campussen, opleidingen en culturen om een sterke CVO-identiteit te creëren.
 • We stimuleren en versterken centrumbreed taalvaardigheid, waardoor leren en participeren efficiënter, aangenamer en aantrekkelijker worden.
 • We stimuleren en versterken centrumbreed andragogiek om van levenslang leren een realiteit te maken.
 • Wij bouwen en integreren zelf slimme digitale oplossingen om een boeiende en efficiënte leer- en werkomgeving te creëren. 

 

 

GO! scholengroep Antwerpen

GO! CVO Antwerpen maakt deel uit van scholengroep Antwerpen.  

 

 

Pedagogisch Project van het GO!

De missie van GO! CVO Antwerpen sluit nauw aan bij de 7 pijlers van het Pedagogisch Project van het GO! waartoe het behoort: 

 • fundamenteel vertrouwen hebben in zichzelf en met openheid anderen kunnen benaderen, met erkenning van hun eigenheid
 • een open geest hebben, zonder vooroordelen, met belangstelling en respect voor ieders mening
 • mondig zijn, zodat men zijn ideeën voor de medemens helder en juist kan vertolken
 • bereid zijn tot levenslang en levensbreed leren
 • getuigen van emotionele, esthetische en morele bewogenheid
 • oog hebben voor de sociale werkelijkheid en de maatschappelijke ongelijkheden
 • de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen niet enkel als ideaal vooropstellen, maar zich
 • ook inspannen om dit ideaal in de praktijk te verwezenlijken.

 

De integrale tekst van het PPGO! vind je op www.g-o.be.