Missie

Missie

Open leercentrum en doelstellingen

Onze opleidingen, jouw toekomst
Open leercentrum

GO!

Scholen-groep

GO! CVO Antwerpen is een open leercentrum met als opdracht:

 • een cultuur van individuele, sociale en professionele ontwikkeling te realiseren
 • door het organiseren van open, innoverend en kwaliteitsvol volwassenenonderwijs
 • rekening houdend met de behoeften van de cursisten, de regio, Europa en de maatschappij
 • met het oog op doorstroom naar verdere opleiding en naar de arbeidsmarkt.

Om onze missie te realiseren richten we ons op 12 strategische doelstellingen:

 • SD1: We vertalen het gevalideerde doelenkader naar een uitdagend en haalbaar curriculum.
 • SD2: We voorzien een flexibele leeromgeving.
 • SD3: We houden rekening met het voortraject, de behoefte en feedback van de lerende bij het uitstippelen van een competentiegericht leertraject.
 • SD4: We begeleiden de lerenden systematisch en op maat doorheen hun hele leertraject met het oog op optimale en gelijke onderwijskansen en maximale leerwinst. 
 • SD5: We volgen de voortgang in het leer- en ontwikkelproces continu op en maximaliseren hierdoor de leerwinst door middel van een effectief systeem van feedback, bijsturing en evaluatie.
 • SD6: We ontwikkelen en onderhouden een kwaliteitscultuur waarbij elke medewerker betrokken is om onze werking en ons onderwijs continu te evalueren en verbeteren. We monitoren en analyseren resultaten en effecten als hefboom voor kwaliteitsontwikkeling.
 • SD7: We voeren een gedragen, geïntegreerd en samenhangend beleid dat we samen met alle medewerkers uitstippelen en dat in overeenstemming met het PPGO!.
 • SD8: We ontwikkelen en voeren een effectief en efficiënt beleid op het vlak van leren en onderwijzen.
 • SD9: We ontwikkelen en voeren een doeltreffend en kwaliteitsvol personeels- en professionaliseringsbeleid. We zorgen ervoor dat medewerkers hun professionaliteit blijvend kunnen verhogen in functie van de ontwikkeling van de cursisten en de organisatie.
 • SD10: We ontwikkelen en voeren een doeltreffend en duurzaam financieel en materieel beleid waarbij de kosten voor alle lerende en personeelsleden beheerst worden.
 • SD11: We zorgen voor een (leef-, leer- en werk-) omgeving waarin zowel lerenden als personeel zich positief gestimuleerd voelen.
 • SD12: Ook als school denken we commercieel. We voeren een gedragen marketing- en communicatiebeleid in functie van de werving en het behoud van onze cursisten.

To top

Pedagogisch Project van het GO!

De missie van GO! CVO Antwerpen sluit nauw aan bij de 7 pijlers van het Pedagogisch Project van het GO! waartoe het behoort: 

 • fundamenteel vertrouwen hebben in zichzelf en met openheid anderen kunnen benaderen, met erkenning van hun eigenheid
 • een open geest hebben, zonder vooroordelen, met belangstelling en respect voor ieders mening
 • mondig zijn, zodat men zijn ideeën voor de medemens helder en juist kan vertolken
 • bereid zijn tot levenslang en levensbreed leren
 • getuigen van emotionele, esthetische en morele bewogenheid
 • oog hebben voor de sociale werkelijkheid en de maatschappelijke ongelijkheden
 • de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen niet enkel als ideaal vooropstellen, maar zich
 • ook inspannen om dit ideaal in de praktijk te verwezenlijken.

 

De integrale tekst van het PPGO! vind je op www.g-o.be.

To top

GO! scholengroep Antwerpen

GO! CVO Antwerpen maakt deel uit van scholengroep Antwerpen.  

To top